Mommy’s Own

Mommy’s Own It’s crazy fun to be a mom! You can be a coach,
Sometimes a referee,
Always a chef,
Oftentimes a plan

Thank you for your continued support 🥰💕 🙏🏻♥️😍Next delivery will be on July 3rd.June 19th - ❌ deliveryJune 26th - ❌ deliv...
06/12/2021

Thank you for your continued support 🥰💕 🙏🏻♥️😍

Next delivery will be on July 3rd.

June 19th - ❌ delivery
June 26th - ❌ delivery

05/08/2021
05/08/2021
Super soft ensaymada 😋     https://youtu.be/fTd7X_9S1QA
04/03/2021

Super soft ensaymada 😋


https://youtu.be/fTd7X_9S1QA

Please watch the full video for accurate procedures.Results may vary depends on the type of flour.Baking time & temperature may vary depends on your unit.The...

♥️♥️♥️
03/25/2021

♥️♥️♥️

Blessed weekend 🥰☺️♥️
03/21/2021

Blessed weekend 🥰☺️♥️

Wʜᴀᴛ's ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ғɪʟɪᴘɪɴᴏ ғᴏᴏᴅ???ᴀʏ sʏᴇᴍᴘʀᴇ ᴀᴅᴏʙᴏ!!!ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴘᴏʀᴋ ᴀᴅᴏʙᴏ ɴᴀ ᴘᴀɪɢᴀ! ᴛʀʏ ᴛʜɪs!       https://...
03/11/2021

Wʜᴀᴛ's ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ғɪʟɪᴘɪɴᴏ ғᴏᴏᴅ???

ᴀʏ sʏᴇᴍᴘʀᴇ ᴀᴅᴏʙᴏ!!!

ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴘᴏʀᴋ ᴀᴅᴏʙᴏ ɴᴀ ᴘᴀɪɢᴀ! ᴛʀʏ ᴛʜɪs!https://youtu.be/iz77VgTSELY

What’s the most popular Filipino food??? Oh c’mon! Of course it’s adobo!! Some likes it with sauce but I preferred it dry.You won’t regret trying this out!Fo...

𝕋𝕙𝕒𝕟𝕜 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕 𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥 ♥️𝕎𝕖'𝕣𝕖 𝕥𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕟𝕖𝕩𝕥 𝕨𝕖𝕖𝕜 🥰
03/06/2021

𝕋𝕙𝕒𝕟𝕜 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕 𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥 ♥️

𝕎𝕖'𝕣𝕖 𝕥𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕟𝕖𝕩𝕥 𝕨𝕖𝕖𝕜 🥰

03/06/2021

Loming batangas 😋😋😋

We are taking orders po again.Delivery / pick-up on Saturday. Delivery fee applies depende po sa layo.
03/01/2021

We are taking orders po again.
Delivery / pick-up on Saturday. Delivery fee applies depende po sa layo.

𝒜𝒹𝓋𝒶𝓃𝒸ℯ 𝒽𝒶𝓅𝓅𝓎 𝒱𝒹𝒶𝓎 & ℯ𝓃𝒿ℴ𝓎 𝒻𝒶𝓂𝒾𝓁𝓎 𝒹𝒶𝓎! 💖
02/11/2021

𝒜𝒹𝓋𝒶𝓃𝒸ℯ 𝒽𝒶𝓅𝓅𝓎 𝒱𝒹𝒶𝓎 & ℯ𝓃𝒿ℴ𝓎 𝒻𝒶𝓂𝒾𝓁𝓎 𝒹𝒶𝓎! 💖

💞 𝒾𝓈𝒶𝓌 𝒶𝓉 𝒶𝓀ℴ 𝒸ℴ𝓂𝒷ℴ 𝒻ℴ𝓇 𝒱𝒶𝓁ℯ𝓃𝓉𝒾𝓃ℯ𝓈 💞
02/10/2021

💞 𝒾𝓈𝒶𝓌 𝒶𝓉 𝒶𝓀ℴ 𝒸ℴ𝓂𝒷ℴ 𝒻ℴ𝓇 𝒱𝒶𝓁ℯ𝓃𝓉𝒾𝓃ℯ𝓈 💞

💞
02/05/2021

💞

𝙰𝚌𝚌𝚎𝚙𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚜 𝚙𝚘 𝚞𝚕𝚎𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚂𝚊𝚝𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢, 𝙹𝚊𝚗 30. 𝚂𝚘𝚋𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝚙𝚘 𝚜𝚊 𝚘𝚟𝚎𝚛𝚠𝚑𝚎𝚕𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚜 & 𝚏𝚎𝚎𝚍𝚋𝚊𝚌𝚔𝚜. 💖ℙ𝕒𝕜𝕚 𝕤𝕖𝕟𝕕 𝕟𝕒 𝕝𝕒...
01/27/2021

𝙰𝚌𝚌𝚎𝚙𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚜 𝚙𝚘 𝚞𝚕𝚎𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚂𝚊𝚝𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢, 𝙹𝚊𝚗 30. 𝚂𝚘𝚋𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝚙𝚘 𝚜𝚊 𝚘𝚟𝚎𝚛𝚠𝚑𝚎𝚕𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚜 & 𝚏𝚎𝚎𝚍𝚋𝚊𝚌𝚔𝚜. 💖

ℙ𝕒𝕜𝕚 𝕤𝕖𝕟𝕕 𝕟𝕒 𝕝𝕒𝕟𝕘 𝕡𝕠 𝕟𝕘 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤 𝕤𝕒 6472061754

ᴘɪᴄᴋ-ᴜᴘ ➡️ 42 Thorncliffe Pk Dr
ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ - sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ʟᴀɴɢ ᴘᴏ ✷ᴛᴏʀᴏɴᴛᴏ✷ (ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ᴄʜᴀʀɢᴇ ᴀᴘᴘʟɪᴇs)

✫ ɪsᴀᴡ ɴɢ ʙᴀʙᴏʏ - $2.50/sᴛɪᴄᴋ
✫ ʙᴀᴛᴀɴɢᴀs ʟᴏᴍɪ - $15
✫ ɢᴜɪsᴀᴅᴏ - $25
✫ ʟᴜᴍᴘɪᴀ sʜᴀɴɢʜᴀɪ (30 ᴘᴄs ғʀᴏᴢᴇɴ) - $13
✫ ᴘᴏʀᴋ & sʜʀɪᴍᴘ sɪᴏᴍᴀɪ (30 ᴘᴄs) -$22 (sᴛᴇᴀᴍᴇᴅ) & $20 (ғʀᴏᴢᴇɴ)
✫ ᴄʜɪʟɪ ɢᴀʀʟɪᴄ ɪɴ ᴏʟɪᴠᴇ ᴏɪʟ 200ɢ - $5
✫ sᴋɪɴʟᴇss ʟᴏɴɢɢᴀɴɪsᴀ 12 ᴘᴄs - $5

𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 - 𝐒𝐚𝐭, 𝐉𝐚𝐧 23 (SOLD OUT)ℙ𝕄 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤.𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀 𝓎ℴ𝓊 ❤️
01/18/2021

𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 - 𝐒𝐚𝐭, 𝐉𝐚𝐧 23 (SOLD OUT)

ℙ𝕄 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤.
𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀 𝓎ℴ𝓊 ❤️

Yes! We’re accepting orders again! Thank you for your continued support 🥰
01/09/2021

Yes! We’re accepting orders again!
Thank you for your continued support 🥰


12/27/2020

𝑾𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓𝒔 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒏𝒆𝒙𝒕 𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 💚

12/26/2020

Enjoying the holiday season with crispy lechon belly 🥰🤤

12/26/2020
We’re accepting orders again for this weekend! ☺️✔️delivery✔️pick-up - 42 Thorncliffe Pk DrCanton guisado (good for 3-5 ...
12/11/2020

We’re accepting orders again for this weekend! ☺️

✔️delivery
✔️pick-up - 42 Thorncliffe Pk Dr

Canton guisado (good for 3-5 pax) - $25

Authentic batangas Lomi (good for 2) - $15

Isaw / tenga - $2.5/ sticks

Shrimp & Pork Siomai (30pcs) - $22 (steamed), $20 (frozen)

Lumpia (30pcs) - $13 (frozen)

Skinless longganisa (1 dozen) - $5

Pm lang po for orders

𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚋𝚊𝚌𝚔!!!☺️ 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓𝒔 𝒏𝒂 𝒑𝒐 𝒖𝒍𝒆𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒆𝒏𝒅😊Sɪᴏᴍᴀɪ 30 ᴘᴄs - $22 (sᴛᴇᴀᴍᴇᴅ) $20 (ғʀᴏᴢᴇɴ)ᴄʜɪʟɪ ɢᴀʀ...
11/24/2020

𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚋𝚊𝚌𝚔!!!

☺️ 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓𝒔 𝒏𝒂 𝒑𝒐 𝒖𝒍𝒆𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒆𝒏𝒅😊

Sɪᴏᴍᴀɪ 30 ᴘᴄs - $22 (sᴛᴇᴀᴍᴇᴅ) $20 (ғʀᴏᴢᴇɴ)
ᴄʜɪʟɪ ɢᴀʀʟɪᴄ ɪɴ ᴏʟɪᴠᴇ ᴏɪʟ 200ɢ - $5
ᴄᴀssᴀᴠᴀ ᴘᴜᴅᴅɪɴɢ - $5 ᴇᴀᴄʜ
ɪsᴀᴡ ɴɢ ʙᴀʙᴏʏ - $2.5/sᴛɪᴄᴋ
ᴛᴇɴɢᴀ ɴɢ ʙᴀʙᴏʏ - $2.5/sᴛɪᴄᴋ
ʟᴜᴍᴘɪᴀ sʜᴀɴɢʜᴀɪ 30 ᴘᴄs - $13 (ғʀᴏᴢᴇɴ)
sᴋɪɴʟᴇss ʟᴏɴɢɢᴀɴɪsᴀ 1 ᴅᴏᴢᴇɴ - $5

ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ᴏɴ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅs (ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ғᴇᴇ ᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇ sᴀ ʟᴀʏᴏ)
ᴘɪᴄᴋ ᴜᴘ ᴏɴ ᴡᴇᴇᴋᴅᴀʏs (2 ᴅᴀʏs ɪɴ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇ)
➡️42 ᴛʜᴏʀɴᴄʟɪғғᴇ ᴘᴋ ᴅʀ

ᴘᴍ ғᴏʀ ᴏʀᴅᴇʀs ᴘᴏ sᴀʟᴀᴍᴀᴛ 🥰

ᴛʀʏ ᴏᴜʀ 🆕 ᴄᴀssᴀᴠᴀ ᴘᴜᴅᴅɪɴɢ 😍
11/23/2020

ᴛʀʏ ᴏᴜʀ 🆕 ᴄᴀssᴀᴠᴀ ᴘᴜᴅᴅɪɴɢ 😍

thank you for your orders ☺️ We are accepting orders again for next weekend 🥰
11/08/2020

thank you for your orders ☺️

We are accepting orders again for next weekend 🥰

✨ This week’s special ✨🌶 Spicy Sisig Ala-eh! 🌶 🔥 Pagkakahalang 🔥$20
11/03/2020

✨ This week’s special ✨

🌶 Spicy Sisig Ala-eh! 🌶

🔥 Pagkakahalang 🔥

$20

“Hard work should be rewarded by good food” - ken follettYou deserve good food! Order yours now! ✔️ pick-up @ 42 Thorncl...
10/29/2020

“Hard work should be rewarded by good food” - ken follett

You deserve good food! Order yours now!

✔️ pick-up @ 42 Thorncliffe Pk Dr
✔️ delivery every Saturday

Orders for today 🤗🤤🥰 (insert lomi, siomai,inasal & longganisa) Thank you ☺️
10/24/2020

Orders for today 🤗🤤🥰 (insert lomi, siomai,inasal & longganisa)
Thank you ☺️

Not food related but check this out! 👇
10/22/2020

Not food related but check this out! 👇

💛 💛 💛
10/16/2020

💛 💛 💛

To live a full life, you have to fill your stomach first 😊Walang diet pag inasal ang ulam 😅Lamon kung lamon 🤤🤤
10/13/2020

To live a full life, you have to fill your stomach first 😊

Walang diet pag inasal ang ulam 😅
Lamon kung lamon 🤤🤤

Address

Toronto, ON
M4H1K1

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mommy’s Own posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mommy’s Own:

Videos

Share


Other Food & Beverage in Toronto

Show All